Algemene Voorwaarden

/ Algemene Voorwaarden

Voorwaarden bestellingen:

 • Het resterende bedrag dient per PIN voldaan te worden, bij aflevering of afhalen van de meubelen. Let op, er kan alleen per PIN afgerekend worden!
 • De stoffen Shadow/Kiss/Ranch/Cervino/Hot Madison zijn samengesteld uit katoen en linnen, dit zijn natuurlijke vezels. De stoffen komen uit verschillende verfbaden, hierdoor kan er een kleurverschil ontstaan tussen de geleverde kleur en de kleur uit de stoffenbundel bij ons in de winkel. U kunt dit niet als klacht opvoeren.

 

 • Zitcomfort banken: bij het in gebruik nemen van een bankstel begint een proces waarbij het lichaamsgewicht de zitting indrukt. Hierdoor verandert de zitvulling. Het is dan ook wenselijk om de zitplaatsen in een bank zo gelijkmatig mogelijk te gebruiken om een eenzijdig inzakken van de vulling te vermijden. Als u altijd op dezelfde plaats zit, zal er immers verschil optreden met de andere zitplaatsen doordat u de bank alleen plaatselijk belast. Ook kan er verschil in hardheid optreden door technische constructies. Bijvoorbeeld tussen zittingen van een bank en hoekdeel of tussen zittingen van een bank en een longchair.

 

 • De All-in-house 5 jaar garantie dient u zelf aan te brengen op de meubels. Wij adviseren, om hierbij een raam open te zetten zodat de geur kan wegvloeien. Na een half uur is de vloeistof inert (niet actief), u kunt vanaf dat moment gebruik maken van uw meubels. Bij banken adviseren wij om de vloer (indien deze van hout is) af te dekken!

 

 • Voordat u een vlek gaat behandelen, raadpleeg altijd eerst de instructies in de bijlage van het All-in-house doosje. Bij twijfel, eerst bellen met het servicebureau alvorens u de vlek gaat behandelen.

 

 • Indien u de stof Kiss heeft, adviseren wij u de vlek niet te behandelen maar direct een afspraak te maken met de All-in-house. Dit om risico’s te voorkomen.

 

 • De levertijden zijn indicatief en gebaseerd op onze algehele ervaring, Met Landelijk Label is afhankelijk van veel externe factoren. Overschrijding van deze levertijd (door onmacht) geeft u geen recht op een financiële compensatie. Met Landelijk Label zal te allen tijde alles eraan doen de aangegeven levertijd na te streven.

 

 • Het bezorgen van de meubels vindt plaats op di. t/m vrij., tussen 9.00 en 13.00 uur of tussen 13.00 en 17.00 uur. Wij vragen u hiervoor een ochtend of een middag te reserveren. Er wordt met u t.z.t. contact opgenomen om een afspraak in te plannen. Meubels worden alleen bezorgd op de begane grond (tenzij er een lift aanwezig is). U bent er zelf verantwoordelijk voor of de meubels door de deur/lift e.d. passen. Voor eventuele beschadigingen aan het product of uw woning zijn wij niet verantwoordelijk.

 

 • De meubels worden ALTIJD bij levering uit de verpakking gehaald en dient door u gecontroleerd te worden. Indien u met een verbouwing, verhuizing etc. zit, laten wij de verpakking voor u achter zodat u deze kunt gebruiken om de meubels weer in te pakken (af te dekken).

 

 • Indien een meubel niet conform de orderbevestiging geleverd is, dient u binnen 7 dagen na levering van het product, dit per mail aan Met Landelijk Label te bevestigen. Met Landelijk Label behoort (indien terecht), alles eraan te doen, deze klacht z.s.m., binnen de mogelijkheden op te lossen. Dit in overeenstemming met de leverancier/fabriek.

 

 • Met Landelijk Label behoudt zich het recht een foutieve prijs te corrigeren nadat de offerte of order is aangeboden aan de klant. Dit moet echter aantoonbaar zijn middels webshop, catalogus, prijskaartje meubelstuk etc.

 

 • Wij werken uitsluitend met oud hout, hetgeen betekent dat geen enkel meubelstuk identiek is aan de showmodellen in onze winkel. De kans bestaat, dat de structuur van uw meubel hierdoor iets afwijkt van uw gekozen meubel.

Aanbetaling

Bij op maat gemaakte meubels wordt een aanbetaling van 50% gevraagd. Voor overige meubels vragen wij een aanbetaling van 25%. De aanbetaling dient bij de bestelling te worden voldaan.

Verzenden

Het bestelde artikel zal altijd door ons worden gecontroleerd voordat deze verzonden wordt. Met Landelijk Label is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door derden. Het risico van verzenden ligt bij de koper.

Voor verzenden binnen Nederland hanteren wij de volgende tarieven:

 • 0-10 kg á € 6,75 pakket post normaal (€ 8,95 verzekerd & aangetekend)
 • 10-30 kg á € 12,95 verzekerd & aangetekend (kleinere pakketten)

Bezorgen, Ophalen & Reserveren

Klein meubelen (zoals kleine klepbankjes, dekenkisten, sidetables, lampen etc) met een max. afmeting van 120x60x50 cm en max 30 kg, kunnen voor een bedrag van circa €25 a €35,- bezorgd worden.

Grote meubels zwaarder dan 30 kg kunnen bezorgd worden. Dit gebeurt door een extern transportbedrijf. Deze berekent tussen de €35,- en €85,- transportkosten, afhankelijk van de afstand (kilometers).

Op aanvraag kunnen wij deze kosten voor u berekenen. Deze transportkosten dienen contant betaald te worden aan de chauffeur. Het resterende bedrag voor de meubelen mag, of contant betaald te worden aan de chauffeur, of vooraf (voor levering) overgemaakt te worden. Ophalen kan natuurlijk ook.

Algemene Voorwaarden Met Landelijk Label

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Met Landelijk Label zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Met Landelijk Label worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Met Landelijk Label ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webwinkel dit mee binnen tien (10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s,inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Met Landelijk Label opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grondvan enige overeenkomst aan Met Landelijk Label verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en annuleringen.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Met Landelijk Label daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering,althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,heeft Met Landelijk Label de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Met Landelijk Label te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Tevens kan kalk- of krijtverf van Pure & Original niet retour genomen worden.

Echter is Met Landelijk Label niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout (ontstaan van kiertjes en scheurtjes in het hout en de lak).

Verlichting (lamp) wordt extra getest en Met Landelijk Label is niet aansprakelijk voor een defect aan de lamp door een verkeerde aansluiting of gebruik van niet geschikte lampen.

6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
6.5 Vanaf het moment van aankoop bent u gehouden aan de algemene voorwaarden van Met Landelijk Label. De bestelling van nieuw te bestellen meubels wordt direct bij onze toeleveranciers geplaatst en het gehele productieproces wordt meteen in werking gesteld. Elke wijziging daarna wordt beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke bestelling.
6.6. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het aankoopbedrag en er zal geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.
6.7. Het percentage bedraagt 25% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de (af)levering kan plaatsvinden.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Met Landelijk Label, dan wel tussen Met Landelijk Label en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Met Landelijk Label, is Met Landelijk Label niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Met Landelijk Label.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Met Landelijk Label ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Met Landelijk Label gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Met Landelijk Label kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Met Landelijk Label schriftelijk opgave doet van een adres, is Met Landelijk Label gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Met Landelijk Label schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Met Landelijk Label gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Met Landelijk Label deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Met Landelijk Label in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Met Landelijk Label vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Met Landelijk Label is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Bij ophalen in de showroom (na afspraak) kan er contant afgerekend worden of vooraf betaald worden. Graag gepast bij contante betaling. Bij verzenden wordt er vooraf betaald. Voor speciaal op maat gemaakte meubels, dient er vooraf 50% aanbetaald te worden.

Door het gebruik van de internetsite van Met Landelijk Label en/of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel/telefonisch/via de mail of bij persoonlijk contact aanvaardt de klant bovenstaande algemene voorwaarden.

Gegevens voor betaling per bank:
T.n.v.Met Landelijk LabelBankrekening
ING nr. 4546238
IBAN: NL85INGB0004546238
BIC: INGBNL2A

Prijzen die vermeld staan op de site zijn allemaal inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten.

Met Landelijk Label is niet aansprakelijk voor typefouten in omschrijving of prijzen. De persoonlijke gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt.

Copyright
Niets van deze site (verkoop afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder toestemming.